Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej serwis informacyjny
INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Dane szkoły
 • Nasza lokalizacja
 • Organy szkoły
 • DOKUMENTY SZKOŁY
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program wychowawczy i profilaktyczny
 • Statut szkoły
 • Regulaminy i procedury
 • Rejestry i ewidencje
 • Budżet/Mienie
 • Regulamin zatrudnienia
 • OGŁOSZENIA
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Inne informacje
 • Jak załatwić sprawę
 • Konkursy i przetargi
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DOKUMENTY SZKOŁY   \  REGULAMINY I PROCEDURY

    Regulaminy i procedury

  W szkole obowi�zuj� regulaminy i procedury podane ni�ej


  I  Regulaminy

      1. Regulamin pracy
      2. Regulamin Rady Pedagogicznej
      3. Regulamin Rady Rodziców
      4. Regulamin Samorzďż˝du Uczniowskiego
      5. Regulamin pracowni komputerowej
      6. Regulamin biblioteki szkolnej
      7. Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
      8. Regulamin wycieczek
      9. Regulamin dyďż˝urów nauczycieli
      10. Regulamin oceniania nauczycieli
      11 Regulamin Zakďż˝adowego Funduszu ďż˝wiadczeďż˝ Socjalnych
      12. Regulamin wynagradzania pracowników niebďż˝dďż˝cych nauczycielami
      13. Regulamin placu zabaw
      14. Regulamin korzystania z boisk szkolnych
      15. Regulamin sali gimnastycznej

  II. Procedury

  Procedury wydawania �wiadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, karty rowerowej
   Podstawa prawna:
  1.Ustawa z dnia 7 wrzeďż˝nia 1991 r. o systemie oďż˝wiaty (Dz. U. 1991,Nr 95, poz. 425 z póďż˝niejszymi zmianami).
  2.Rozporzďż˝dzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów ďż˝wiadectw, dyplomów paďż˝stwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaďż˝ i wydawania duplikatów , a takďż˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicďż˝ oraz zasad odpďż˝atnoďż˝ci za wykonywanie tych czynnoďż˝ci (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z póďż˝niejszymi zmianami).
  3.Ustawa z dnia 9 wrzeďż˝nia 2000 r. o opďż˝acie skarbowej (Dz. U. 2000 r. Nr 86, poz. 960, z póďż˝niejszymi zmianami).
  4.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602, z póďż˝niejszymi zmianami).
   
  POSTANOWIENIE OGÓLNE

  1.Szko�a zakupuje druki �wiadectw (gilosz) szkolnych promocyjnych, �wiadectw uko�czenia szko�y, druki legitymacji szkolnych, karty rowerowej.
  2.Szko�a prowadzi rejestr wydanych �wiadectw, legitymacji, kart rowerowych.
  3.�wiadectwa szkolne, legitymacje szkolne oraz karty rowerowe i motorowerowe wydaje Dyrektor szko�y nieodp�atnie.
   
  PROCEDURY WYDAWANIA �WIADECTW SZKOLNYCH

  1.ďż˝wiadectwa szkolne wypisuje siďż˝ do druków ďż˝cisďż˝ego zarachowania.
  2.Szko�a prowadzi imienny rejestr wydanych �wiadectw uko�czenia szko�y, wpisuj�c imi� i nazwisko, ucznia klas�, dat� uko�czenia szko�y, podpis ucznia.
  3.�wiadectwa szkolne promocyjne wydaje sekretariat szko�y do wype�nienia wychowawcom za potwierdzeniem.
  4.�wiadectwa do wypisania sekretariat wydaje wychowawcom w dniu rady klasyfikacyjnej.
  5.Nauczyciel wychowawca w terminie wskazanym przez dyrektora szkoďż˝y w zarzďż˝dzeniu skďż˝ada wypisane  ďż˝wiadectwa do sekretariatu.
  6.�wiadectwa szkolne opatruje si� okr�g�� piecz�ci� urz�dow� oraz imienn� piecz�ci� Dyrektora szko�y.
  7.Opi�cz�towane i podpisane �wiadectwa wychowawcy klas odbieraj� z sekretariatu w dniu zako�czenia roku szkolnego.

  PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNEJ

  1.Ucze� nowo przyj�ty do szko�y otrzymuje legitymacje szkoln�.
  2.W celu uzyskania legitymacji szkolnej ucze� sk�ada w sekretariacie zdj�cie opisane danymi ucznia/uczennicy:
     -imiďż˝ i nazwisko
     -data urodzenia
     -adres zamieszkania.
  3.Wa�no�� legitymacji potwierdza si� w kolejnym roku szkolnym przez umieszczanie daty wa�no�ci i ma�ej piecz�ci urz�dowej szko�y.
  4.Wychowawcy klas sďż˝ zobowiďż˝zani w terminie do 15 wrzeďż˝nia kaďż˝dego roku zebraďż˝ legitymacje od wszystkich uczniów z klasy i zďż˝oďż˝yďż˝ w sekretariacie szkoďż˝y.
  5.Wa�ne legitymacje (po ich uprzednim podbiciu w sekretariacie szko�y) odbiera wychowawca klasy.
  6.Szko�a prowadzi rejestr wydanych legitymacji.

  PROCEDURY WYDAWANIA KARTY ROWEROWEJ

  1.Kartďż˝ rowerowďż˝ moďż˝e uzyskaďż˝ osoba, która wykazaďż˝a siďż˝ niezbďż˝dnymi kwalifikacjami i osiďż˝gn��a wiek: 10 lat w przypadku kart rowerowej.
  2.Sprawdzenie kwalifikacji osoby ubiegaj�cej o kart� rowerow� dokonuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szko�y.
  3.W celu udokumentowania i spe�nienia wymaga� do uzyskania karty rowerowej s�u�� Arkusz zalicze� i Za�wiadcze�.
  4.W celu uzyskania Karty rowerowej nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, po zaliczeniu przez ucznia sprawdzaniu kwalifikacyjnego, sk�ada u nauczyciela:
      a)Arkusz zaliczeďż˝
      b)Zaďż˝wiadczenie
      c)Zdjďż˝cie z opisanymi danymi ucznia/uczennicy:
              -imiďż˝ i nazwisko
              -data urodzenia
              -adres zamieszkania.
  5.Szkoďż˝a wydajďż˝ kartďż˝ rowerowďż˝ opieczďż˝towanďż˝ w miejscu okreďż˝lajďż˝cym uprawnienia do rodzaju pojazdów, na które karta jest waďż˝na, podpisanďż˝ przez Dyrektora szkoďż˝y.
  6.Rejestr wydanych kart rowerowych przechowywany jest w szkole.


  Lista załączników
  1. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
  2. Procedura podawania leków
  3. Procedury dziennika
  4. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
  5. Regulamin Rady Rodziców
  6. Regulamin sali gimnastycznej i boiska szkolnego
  7. Regulamin użytkowania szafek
    udostępnił Krystian Bielecki dnia 2015-10-11
    opracował Krystian Bielecki dnia 2015-09-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra