Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej serwis informacyjny
INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Dane szkoły
 • Nasza lokalizacja
 • Organy szkoły
 • Pracownicy szkoły
 • DOKUMENTY SZKOŁY
 • Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program wychowawczy i profilaktyczny
 • Rejestry i ewidencje
 • Regulamin zatrudnienia
 •       -- ZAŁĄCZNIKI
 • Budżet/Mienie
 • Regulaminy i procedury
 • Statut szkoły
 • RADA RODZICÓW
 • Prezydium Rady Rodziców
 • Regulamin Rady Rodziców
 • OGŁOSZENIA
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzenia
 • Inne informacje
 • Jak załatwić sprawę
 • Konkursy i przetargi
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DOKUMENTY SZKOŁY   \  REGULAMIN ZATRUDNIENIA

    Regulamin

  REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ

   

  Postanowienia ogólne

  Celem wprowadzenia regulaminu jest określenie zasad zatrudnienia  osób na stanowiskach pracowniczych w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

  Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w oparciu o umowę o pracę, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)ze zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych t. j. z dnia 14.08.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1050).    

   

  Do stanowisk urzędniczych w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej zaliczamy w szczególności: główną księgową.

                 

  Do stanowisk pomocniczych w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej zaliczamy w szczególności: sekretarza szkoły, sprzątaczki, woźnego.

   

  § 1

   

  1.    Decyzję o konieczności zatrudnienia osoby na stanowisku pracowniczym podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Piławie Górnej uwzględniając potrzeby placówki.

  2.    Procedurę naboru rozpoczyna się od przygotowania, przez Dyrektora lub osobę upoważnioną, ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy

   

  § 2

   

  1.    Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń w placówce oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej.

  2.    Ogłoszenie, o którym mowa w pkt.1 może być dodatkowo opublikowane na stronie BIP Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.

  3.    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, powinno zawierać:

  a)    nazwę i adres jednostki;

  b)   określenie stanowiska pracy, na które przeprowadza się nabór;

  c)    określenie wymaganych kwalifikacji kandydatów związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska oraz ze wskazaniem wymagań niezbędnych i dodatkowych;

  d)   wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

  e)    wskazanie wymaganych dokumentów;

  f)     określenie miejsce, terminu i sposobu składania  wymaganych dokumentów;

  g)    przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur,

  Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej szkoły;

  4. Wzór ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

   

  § 3

   

  1.    Po ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy, następuje przyjmowanie dokumentów od kandydatów.

  2.    Osoby ubiegające się o zatrudnienie składają dokumenty, do siedziby szkoły             (gabinet dyrektora), wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach lub przesyłają pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu.

  § 4

   

  1.    W celu wyłonienia najlepszych kandydatów na dane stanowisko pracy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej może powołać Komisję.

  2.    W skład komisji wchodzą:

  a)    dyrektor  szkoły – Przewodniczący Komisji ;

  b)   pracownik szkoły z działu administracji – członek Komisji;

  c)    pracownik szkoły zajmujący to samo lub zbliżone stanowisko lub

  przedstawiciel jednostki nadrzędnej posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej oceny kandydata – członek Komisji.

  3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

   

  § 5

   

  1.    Naboru dokonuje Dyrektor lub powołana Komisja  zgodnie z § 2, w dwóch etapach:

  Etap I

  1.Wstępna selekcja, na podstawie analizy złożonych przez kandydatów dokumentów                          i wyłonienie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

  2.Powiadomienie (telefonicznie) kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej stanowiącej II etap naboru.

  Etap II

  1.Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wyłonionymi w I etapie kandydatami. 

  2.Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem w celu:

  a) ustalenia predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;

  b) przedstawienia przebiegu drogi zawodowej oraz osiągnięć zawodowych w poprzednich miejscach pracy:

  c) wyjaśnienie wątpliwości związanych z częstą zmianą miejsca pracy lub lukami                           w zatrudnieniu.

  3. Każdy członek Komisji Konkursowej podczas rozmowy ocenia kandydata. Ocena może być pozytywna (dostateczna, dobra, bardzo dobra) lub negatywna.

  4. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja dokonuje całościowej oceny poszczególnych kandydatów i wybiera kandydata, który uzyskał najlepszą ocenę.

   

  § 6

     1.    Po zakończeniu procedur naboru sporządza się protokół.                        
  2.    Protokół zawiera w szczególności:                                                              a)      określenie stanowiska, na które prowadzony był nabór;                    b)     liczbę 3 najlepszych kandydatów, ich imiona, nazwiska i adresy, uszeregowanych wg spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu oraz przyznanej oceny;

  c)     uzasadnienie danego wyboru                                       

  3.    Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

  4.    Wyniki przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko pracy, przed ich upowszechnieniem, podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej.

  5.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zdecydować o nie zatrudnieniu żadnego z kandydatów.

   

   

  § 7

   

  1.    Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 5 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
  2.    Informacja o której mowa w pkt. 1, zawiera:                           

  a)      nazwę i adres jednostki;

  b)     określenie stanowiska pracowniczego;

  c)      imię, nazwisko i adres wybranego kandydata;

  d)     uzasadnienie dokonanego wyboru.

  3.    Informację o wynikach naboru upowszechnia się na stronie internetowej szkoły  i na tablicy ogłoszeń placówki przez okres co najmniej 14 dni.

  4.    Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru, ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt.1,2,3 stosuje się odpowiednio.
  5.    Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 i 3a do niniejszego Regulaminu.  

   

  Postanowienia końcowe

  § 8

  1.    Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt.

  2.    Dokumenty aplikacyjne osób, które zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną .

  3.    Dokumenty pozostałych osób biorących udział w konkursie zostaną komisyjnie zniszczone  lub zwrócone zainteresowanym na ich pisemny wniosek.

   


    udostępnił redaktor admin dnia 2014-01-13
    opracował redaktor admin dnia 2014-01-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. ZAŁĄCZNIKI
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra